Formkurve

  • N
    KAP KäPa 1-2 ESB Esbjerg
    2017.09.27 UEFA Youth League 27.09.2017
  • N
    ESB Esbjerg 2-1 KAP KäPa
    2017.10.18 UEFA Youth League 18.10.2017
Oben