SC Jane Sandanski

SC Jane Sandanski, Skopje

Schiedsrichter

Moshe Bohbot (ISR)

Zweiter Schiedsrichter

Slawomir Steczko (POL)

Dritter Schiedsrichter

Michael Christofides (CYP)