Formkurve

 • U
  BAR Verona 1-1 KAZ BIIK-Kazygurt
  2016.10.12 UEFA Women's Champions League 12.10.2016
 • S
  FC BIIK SDUSH No 7 0-4 KAZ BIIK-Kazygurt
  2016.10.22 22.10.2016
 • S
  FC BIIK SDUSH No 7 0-4 KAZ BIIK-Kazygurt
  2016.10.24 24.10.2016
 • N
  KAZ BIIK-Kazygurt 0-3 PSG Paris
  2016.11.10 UEFA Women's Champions League 10.11.2016
 • N
  PSG Paris 4-1 KAZ BIIK-Kazygurt
  2016.11.17 UEFA Women's Champions League 17.11.2016